(FIRST IN DUTCH, FOR ENGLISH SEE BELOW)

COVID-19 PROTOCOL (NL)

Racen in deze uitdagende tijden vraagt veel maatregelen om het evenement te laten plaatsvinden, onderstaande maatregelen zijn volgens de laatste richtlijnen en kunnen altijd wijzigen afhankelijk van de omstandigheden.

Deze maatregelen DIENEN STRIKT NAGELEEFD te worden anders kan het evenement worden stilgelegd / afgebroken.

De Zwiep Scott Cup 2022 is geen doorstroom evenement, daardoor dienen alle bezoekers voor toegang een bewijs te kunnen laten zien waaruit blijkt dat ze gevaccineerd zijn, onlangs negatief getest of hersteld van Covid-19. Omdat wij bij dit evenement gebruikmaken van het coronatoegangsbewijs (CoronaCheck-App), is het dragen van mondkapjes en het houden van anderhalve meter afstand niet verplicht. 

Voorbereidingen voor het evenement

Zit u in een risicogroep voor Covid-19 ? Kom niet naar het evenement

Algemene richtlijnen :

 • Was uw handen vaak met zeep en water, droog uw handen met wegwerp doekjes
 • Hoest en nies in uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekje om uw neus te snuiten en gooi het daarna weg
 • Geef geen handen
 • Vermijd druktes
 • Mondmasker is wel verplicht in publieke binnenruimtes

Blijf thuis bij de volgende symptomen :

 • Symptomen van verkoudheid, loopneus, niezen, zere keel en als u met iemand woont die in quarantaine zit
 • Hoesten, kortademigheid, koorts en verlies van reuk en/of smaak

Verdere maatregelen / adviezen :

 • Volg het reisadvies van uw land van herkomst
 • De bonden van Nederland, België en Duitsland hebben een overeenkomst gesloten dat men in elkaars wedstrijden kan starten
 • Iedere renner mag 1 BEGELEIDER meenemen
 • Douches kunnen niet gebruikt worden tijdens het wedstrijdweekeinde
 • Probeer zo kort mogelijk op het evenement te zijn, op deze manier kunnen we het aantal mensen op evenement beter managen

Arriveren en parkeren

Bij de ingang van het evenemententerrein bij P4 zal bezoekers gevraagd worden om een geldig legitimatiebewijs en de QR-code in de CoronaCheck App te laten zien, waaruit blijkt dat men volledig gevaccineerd is, onlangs hersteld is van Corona of een geldige negatieve test via Testen voor Toegang kan overleggen.

Je kunt op één van deze drie manieren een coronatoegangsbewijs krijgen :

 • Vaccinatiebewijs (volledige coronavaccinatie met mogelijk booster)
 • Herstelbewijs (bewijs dat u minder dan zes maanden geleden hersteld bent van Corona)
 • Testbewijs via Testen voor Toegang (een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voorafgaand bezoek)

Meer informatie over het coronatoegangsbewijs vind je op : www.testenvoortoegang.org

 • Parkeren kost 6 Euro
 • U krijgt na het tonen van het coronatoegangsbewijs eenmalig een polsbandje, als u meerdere dagen aanwezig bent houdt u deze om
 • Zorg dat het polsbandje duidelijk zichtbaar is

We zijn over dit protocol in overleg met de gemeente Oldenzaal om deze race in deze uitdagende tijden te organiseren. We hopen dat jullie allemaal de uitdagingen zullen begrijpen die we moesten overwinnen om dit mogelijk te maken en we willen u vragen om deze regels en voorschriften te volgen zodat iedereen veilig van het evenement kan genieten.

 

 

COVID-19 PROTOCOL (EN)

Racing in these challenging times asks for a lot of measurements to make the event happen, The measures below are according to the latest guidelines and can always change depending on the circumstances.

These measures must be STRICTLY OBSERVED otherwise the event may be stopped / aborted.

The Zwiep Scott Cup 2022 is not a transfer event, therefore all visitors must be able to show proof that they have been vaccinated, recently tested negative or recovered from Covid-19 before entering. Because we use the corona ticket (CoronaCheck App) at this event, wearing mouth caps and keeping 1.5 meters away is not mandatory.We kindly ask to follow the rules and regulations of the event:

Preparations before the event

Are you in a risk group of Covid-19? Don’t come to the event

General guidelines :

 • Wash your hands often with soap and water, dry your hands with disposable wipes
 • Cough and sneeze into your elbow
 • Use tissue paper to blow your nose and then throw it away
 • Don’t shake hands
 • Avoid crowds
 • Mouth mask is mandatory in public indoor spaces

Stay at home with the following symptoms : 

 • Symptoms of cold, runny nose, sneezing, sore throat and if you live with someone who is in quarantine
 • Cough, shortness of breath, a fever and loss of smell and/or taste

Further measures / advice : 

 • Follow the travel advice of your country of origin
 • The unions of the Netherlands, Belgium and Germany have concluded an agreement that one can start in each other’s matches
 • Each rider can bring 1 ACCOMPANYING PERSON
 • Showers cannot be used during the competition weekend
 • Try to be as short as possible at the event, this way we can better manage the number of people at the event

Arrive and park At the entrance of the event site at P4, visitors will be asked to show a valid ID and the QR code in the CoronaCheck App, which shows that they have been fully vaccinated, have recently recovered from Corona or have a valid negative test via Testing for Access.

You can get a corona ticket in one of these three ways :

 • Vaccination certificate (full corona vaccination with possible booster)
 • Recovery certificate (proof that you recovered from Corona less than six months ago)
 • Test proof via Testing for Access (a negative test result less than 24 hours prior to visit)

More information about the corona ticket can be found at : www.testenvooraccess.org  

 • Parking costs 6 Euro per day
 • After showing the corona ticket, you will receive a wristband once, if you are present for several days, keep it on
 • Make sure the wristband is clearly visible

We are in discussion with the municipality of Oldenzaal about this protocol to organize this race in these challenging times. We hope you all will understand the challenges we had to overcome to make this happen and we want to ask you to follow these rules and regulations so that everyone can enjoy the event safely.