(FIRST IN DUTCH, FOR ENGLISH SEE BELOW)

Reglement

De mountainbike banden moeten een minimale bandbreedte van 1,75 inch hebben, 29 inch fietsen zijn natuurlijk toegestaan. De fiets moet voorzien zijn van een recht stuur ( Flat Bar, Rizer). Géén opzetstuurtjes of fietsstandaards.
Iedere deelnemer aanvaardt de organisatie niet aansprakelijk te kunnen stellen voor geleden schade aan of diefstal van persoonlijke bezittingen en/of kwetsuren veroorzaakt tijdens of buiten de wedstrijd.

Iedere deelnemer is verplicht tijdens de wedstrijd en het verkennen een valhelm te dragen!

De organisatie verwacht van iedere deelnemer een sportieve houding ten opzichte van overige deelnemers, publiek en organisatie. Onsportief gedrag kan en zal door de wedstrijdcommissarissen worden bestraft.
Op het parcours geldt een onvoorwaardelijk eenrichtingsverkeer. Inrijden/verkennen parcours NIET tijdens de wedstrijden. Alle wedstrijden geschieden volgens KNWU / UCI reglement. Daar waarin het reglement niet voorziet, beslist de jury en / of organisatie.


(ENGLISH)

Regulations

The mountain bike tires must have a minimum width of 1.75 inches, 29 inch bikes are of course allowed. The bicycle must have a straight handlebar (flat bar, riser bar). No aerobars or bicycle stands. Each participant accepts that the organization can not be held liable for damage or theft of personal belongings and / or injuries caused during or outside competition.

Every participant is obliged to wear a helmet during the competition and track exploration.

The organization expects that every participant has a sporty attitude toward other participants, the public and the organization. Unsportsmanlike conduct can and will be punished by the race officials.
There is an unconditional one-way traffic on the course. Do NOT enter / explore the course during te races. All competitions take place according to KNWU / UCI regulations. Where the regulations do not provide, the jury and / or organization will decide.