Tijd / Time Programma / Program Opmerking / Remark
18:30 – 20:00 Parcours verkennen 16 april / Track open for exploration April 16 th Zaterdag / Saturday
08:00 – 09:45 Parcours verkennen 17 april / Track open for exploration April 17 th Zondag / Sunday
10:00 (start) Amateurs / Sport class men  
10:01 (start) Race Masters 30+ men  
10:02 (start) Race Masters 40+ men  
10:03 (start) Race Masters 50+ men  
12:00 (start) Race U17 men  
13:15 (start) Race U23 (UCI) & Elite (UCI) & amateurs & sport class women  
13:17 (start) Race Junior Women (U19)(UCI)  
13:19 (start) Race U17 women    
15:00 (start) Race Junior Men (U19)(UCI)  
16:30 (start) Race U23 & Elite men (UCI)  
  Prijsuitreiking na iedere wedstrijd / Award ceremony after every race